الف) تبدیل مختصات جغرافیایی از سیستم درجه به سیستم اعداد اعشاری

 A:  Degrees Minutes Seconds to Decimal Degrees

 

  

  

   
عرض جغرافیایی به صدم

  

 طول جغرافیایی به صدم

ب) تبدیل مختصات جغرافیایی از سیستم اعداد اعشاری به سیستم درجه

 B:  Decimal Degrees to Degrees Minutes Seconds