برگزاری دوره آموزشی

"آشنایی با روش تهیه

گزارش های دیده بانی

 ویژه هوانوردی"

 

اولین نشست رؤسای

گروه های پیش بینی و

 تحقیقات هواشناسی

 کاربردی  ۹ استان

شمال و شمال غرب

کشور

 

نشست مشاور

وزیر راه و شهرسازی

و رئیس سازمان هواشناسی

 کشور با رئیس سازمان

مدیریت و برنامه ریزی

استان اردبیل

 
بازدید سخنگوی کمیسیون آموزش و نماینده شهرستان گرمی در مجلس شورای اسلامی از سازمان هواشناسی کشور
 
دریافت اپلیکشن موبایل سازمان هواشناسی کشور
 

نقشه مناطق پرخطر استان اردبیل