برگزاری نشست عمومی سالیانه هواشناسی استان

 اردبیل دوشنبه 4

اردیبهشت 96

 

برنامه عملیاتی تهک هواشناسی استان اردبیل در سال 1396

 

ارائه تهک لایه چهارم

 تهک به دهیاران

 شهرستان اردبیل

 

73 خبر هواشناسی

در سال 1395 از سایت

 اداره کل هواشناسی

 استان اردبیل در

 شبکه جهانی قرار گرفته است

 

سوم فروردین 1396

روزجهانی هواشناسی2017 (شناخت ابرها)

 
دریافت اپلیکشن موبایل سازمان هواشناسی کشور
 
تاسیس پایگاه مقاومت بسیج اداره ‌کل هواشناسی اردبیل
 

نقشه مناطق پرخطر استان اردبیل